RAS raspisala Javni poziv za ucešce u programu podrške sektorima preradivacke industrije za mikro, mala i srednja preduzeca.

Razvojna agencija Srbije (u daljem tekstu: RAS) kroz sprovodenje Programa podrške sektorima preradivacke industrije (u daljem tekstu: Program) ima za cilj unapredenje poslovnog ambijenta i povecanje konkurentnosti MMSP u okviru sektora preradivacke industrije grupisane u cetri oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i industrija gume i plastike kao prvi korak u implementaciji definisanih strateških ciljeva i aktivnosti.Pravo na ucešce i korišcenje bespovratnih sredstava ima MMSP koje ispunjava sledece uslove kumulativno:

da je pretežna delatnost MMSP proizvodnja, prerada ili usluge iz sektora preradivacke industrije grupisane u 4 oblasti i to: industrija mašina i opreme; prehrambena industrija; drvna i industrija nameštaja i  idustrija gume i plastike (ispunjenost ovog uslova se proverava na osnovu šifre delatnosti pod kojom su registrovani u APR a lista kvalifikacionih delatnosti koje su prihvatljive za finansiranje po Programu cini prilog Uputstva za realizaciju Programa);

da su u vecinskom privatnom vlasništvu;

da su u trenutku podnošenja prijave, registrovani u APR Republike Srbije najmanje dve godine (u Registru privrednih društava ili preduzetnika);

da su pozitivno poslovali u prethodnoj godini;

da vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

da su izmirili obaveze po osnovu poreza i doprinosa;
da im u poslednje dve godine nije izrecena mera zabrane obavljanja delatnosti;
da za istu namenu u prethodnoj godini nisu koristili podsticajna sredstva koja poticu iz budžeta Republike Srbije, budžeta Autonomne pokrajine Vojvodine i budžeta JLS (ovaj uslov se ne odnosi na projektnu aktivnost „Individualni nastupi na medunarodnim sajmovima u inostranstvu“);

da nisu u teškocama prema definiciji sadržanoj u Uredbi o pravilima za dodelu državne pomoci;

Programom ce se sufinansirati samo projektne aktivnosti koje su zapocete nakon raspisivanja Javnog poziva.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

Uredenje poslovanja u skladu sa zahtevima medunarodnih standarda poslovanja (implementacija standarda sa sertifikacijom, sertifikacija, resertifikacija i nadzorna provera);
Usaglašavanje proizvoda sa zahtevima tehnickih propisa i standarda;
Unapredenje postojecih i razvoj novih proizvoda;
Novi dizajn proizvoda i ambalaže;
Nabavka i implementacija specijalizovanog softvera;
Izrada studija izvodljivosti za automatizaciju procesa rada kroz upotrebu IKT i pametnih proizvodnih sistema;
Izrada studije o proceni uticaja novih poslovnih procesa na životnu sredinu;
Izrada projektno tehnicke dokumentacije za proširenje proizvodnih kapaciteta;
Individualni nastupi na medunarodnim sajmovima u inostranstvu

Raspoloživa sredstva se odobravaju pojedinacno Korisnicima, kao sufinansiranje u visini do 50% iznosa opravdanih troškova bez PDV, za svaku projektnu aktivnost.
Maksimalan iznos odobrenih sredstava je 2.000.000 dinara.
Rok za završetak ugovorenih aktivnosti i realizaciju placanja u okviru odobrenog projekta je 12 meseci od dana potpisivanja ugovora sa RAS.

Detaljnije na sajtu www.ras.gov.rs ili na nas mail Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli